Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody w trakcie korzystania z serwisu oraz w celu dostosowania go do ich indywidualnych potrzeb. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Tak, rozumiem
witaj w panelu użytkownika telezen

Wróć na stronę TeleZen

Sztuka taniego rozmawiania

Logowanie

Adres e-mail:


Hasło:
Rejestracja nowego użytkownika
1. Adres e-mail, numer telefonu2. Imię, ustawienie hasła


Adres e-mail:


Numer telefonu:
Z tego numeru można wykonywać
połączenia już po rejestracji.

Podaj w postaci XXXYYYZZZ, np. 222287400


Kod promocyjny:

Jeśli posiadasz kod promocyjny do usługi TeleZen, wpisz go tutaj.Rejestracja powiodła się!
Na Twój adres e-mail został wysłany link do aktywacji konta TeleZen.
Kliknij go aby dokończyć proces rejestracji.


Przypomnienie hasła
Jeśli zapomniałeś hasła i nie możesz się zalogować,
podaj swój adres e-mail a umożliwimy Ci zmianę hasła.

Twój adres e-mail:


Powtórz adres e-mail:


Przypomnienie hasła
Wiadomość umożliwiająca zmianę hasła w systemie TeleZen
została wysłana na podany adres e-mail.

Aktywacja konta TeleZen
Gratulujemy wyboru!
Twoje konto TeleZen zostało pomyślnie utworzone.
Zaloguj się do panelu i sprawdź jego możliwości
Pamiętaj, że w przypadku pytań jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji.

Aktywacja konta TeleZen
Ten link aktywacyjny jest już nieaktywny.
Prawdopodobnie kliknąłeś w niego wcześniej.
Spróbuj zalogować się teraz do Panelu TeleZen lub skontaktuj się z BOK.

Zmiana hasła
Nowe hasło:

Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać wielkie litery, małe litery oraz cyfry.


Powtórz nowe hasło:Zmiana hasła
Twoje hasło zostało zmienione.

Regulamin usługi TeleZen

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

„TeleZen”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych pod nazwą handlową „TeleZen” przez Tele Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 101a, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000355004, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, posługującą się numerem NIP 701-02-32-394 i numerem REGON 142373863.
 2. Tele Promo Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9036.

II. DEFINICJE


 1. Usługi TeleZen - usługi telekomunikacyjne świadczone przez Tele Promo Sp. z o.o. umożliwiające nawiązywanie połączeń głosowych z telefonów komórkowych za pośrednictwem Numeru Dostępowego na krajowe i zagraniczne numery stacjonarne i komórkowe; Usługi TeleZen nie obejmują połączenia od Użytkownika do Numeru Dostępowego, które realizowane jest przez operatora sieci, z której Użytkownik inicjuje połączenie;
 2. Konto TeleZen - indywidualne konto Użytkownika pozwalające na zarządzanie Subkontami TeleZen, zakładane za pośrednictwem serwisu internetowego www.TeleZen.pl;
 3. Subkonto TeleZen – subkonto zakładane w ramach Konta TeleZen, na którym gromadzone są środki pieniężne umożliwiające korzystanie z Usług TeleZen.
 4. Numer Dostępowy – przeznaczony do korzystania na terenie całego kraju numer telefoniczny umożliwiające dostęp do Usług TeleZen: 222 287 500 oraz 800 700 810. Opłaty za połączenie z Numerem Dostępowym 222 287 500 są pobierane przez operatora sieci komórkowej, według stawek z którego usług korzysta Użytkownik. Opłaty za połączenie z Numerem Dostępowym 800 700 810 są pobierane z Subkonta TeleZen zgodnie z cennikiem usługi TeleZen;
 5. Cennik - wykaz opłat za minutę połączenia do poszczególnych krajów, do których realizowane są połączenia za pośrednictwem Usług TeleZen, wraz z zasadami ich naliczania; aktualny Cennik umieszczony jest na stronie internetowej www.TeleZen.pl;
 6. Doładowanie Subkonta TeleZen - zwiększenie środków pieniężnych na Subkoncie TeleZen do wykorzystania na Usługi TeleZen;
 7. Stan Subkonta TeleZen - kwota, którą Użytkownik ma na Subkoncie TeleZen do wykorzystania na Usługi TeleZen i którą Użytkownik może uzupełnić poprzez Doładowanie Subkonta TeleZen;
 8. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług TeleZen na zasadach określonych Regulaminem;
 9. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin.


III. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TeleZen


III a. Zawarcie umowy o świadczenie Usług TeleZen

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług TeleZen następuje w drodze rejestracji Konta TeleZen w serwisie internetowym www.TeleZen.pl przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

2. Usługi TeleZen są ogólnodostępne i może z nich korzystać każdy, kto dokona rejestracji w sposób wskazany w ust. 1 powyżej. Osoby fizyczne ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Usług TeleZen za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Umowa o świadczenie Usług TeleZen jest zawarta na czas nieokreślony. Konto TeleZen jest ważne (aktywne) przez cały czas trwania umowy.

4. Pierwsze Subkonto TeleZen jest tworzone automatycznie podczas rejestracji Konta TeleZen. Użytkownik może założyć dowolną ilość kolejnych Subkont TeleZen. Każde Subkonto TeleZen jest ważne bez Doładowania przez okres 1 roku od dnia jego utworzenia. Jeżeli w okresie 1 roku od dnia utworzenia Subkonta TeleZen nie nastąpi Doładowanie Subkonta TeleZen – upływa okres ważności (aktywności) Subkonta TeleZen. Po każdym Doładowaniu Subkonta TeleZen okres ważności Subkonta TeleZen ulega wydłużeniu o 1 rok licząc od dnia ostatniego Doładowania (okresy te nie podlegają sumowaniu).

5. Środki na Subkoncie TeleZen można wykorzystać przez okres 1 roku od dnia Doładowania Subkonta TeleZen. Środki na Subkoncie TeleZen nie podlegają zwrotowi w przypadku ich niewykorzystania w powyższym okresie.

6. Umowa wygasa wskutek:

a) utraty przez Tele Promo Sp. z o.o. uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej;

b) śmierci Użytkownika;

c) utraty bytu prawnego Użytkownika nie będącego osobą fizyczną;

7. Użytkownik, może rozwiązać umowę w każdym czasie za 30 – dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie lub drogą mailową. W okresie wypowiedzenia Użytkownik ma prawo wykorzystać pozostałe na Subkoncie TeleZen środki. Po upływie okresu wypowiedzenia niewykorzystane środki na Subkoncie TeleZen nie podlegają zwrotowi.

8. Tele Promo Sp. z o.o. może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w każdym czasie za 30 – dniowym wypowiedzeniem. W takim przypadku wartość niewykorzystanych środków na Subkoncie TeleZen podlega zwrotowi. W przypadku gdy przyczyną wypowiedzenia jest utrata ważności przez każde z Subkont TeleZen posiadanych przez Użytkownika, wypowiedzenie jest bezskuteczne, jeżeli w okresie wypowiedzenia Użytkownik złoży Tele Promo Sp. z o.o. oświadczenie o zamiarze dalszego korzystania z Konta TeleZen. Wypowiedzenie oraz oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać złożone na piśmie lub drogą mailową.

9. Tele Promo Sp. z o.o. może ponadto rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestać świadczenia Usług TeleZen w przypadku, gdy Użytkownik naruszył postanowienia rozdziału IV ust. 8 Regulaminu. W takim przypadku wartość środków pozostałych na Subkoncie TeleZen nie podlega zwrotowi.

10. W przypadku zawierania umowy z Użytkownikiem będącym konsumentem poza lokalem Tele Promo Sp. z o.o. lub na odległość, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy składając osobiście lub listownie w Biurze Obsługi Klienta stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy w powyższym trybie wywołuje taki skutek, jakby umowa nie została zawarta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku gdy rozpoczęto świadczenie Usług TeleZen przed upływem powyższego terminu.III b. Warunki świadczenia Usług TeleZen


 1. Usługi TeleZen obejmują połączenia głosowe z użytkownikami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w kraju i za granicą, szczegółowo określone w Cenniku.
 2. Z Usług TeleZen można korzystać z telefonów działających w krajowych sieciach ruchomych (telefonów komórkowych).
 3. Usługi TeleZen dostępne są w sposób ciągły, 24 godziny na dobę i przez wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem, że Tele Promo Sp. z o.o. jest uprawniona do przerw technicznych (konserwacyjnych) w świadczeniu Usług TeleZen w wymiarze nie przekraczającym łącznie 8 (ośmiu) godzin w miesiącu kalendarzowym. Tele Promo Sp. z o.o. powiadomi o planowanej przerwie poprzez komunikat na stronie www.TeleZen.pl. Czasu powyższych przerw nie wlicza się do przerw, o których mowa w art. IV ust. 3-4.
 4. Usługi TeleZen świadczone są w granicach możliwości technicznych i z jakością przewidzianą dla technologii ISDN/GSM.
 5. W przypadku połączeń międzynarodowych, międzymiastowych i na telefony komórkowe, Usługa TeleZen umożliwia, ale nie gwarantuje prezentacji numeru (CLIP) Użytkownika.
 6. Usługa TeleZen nie gwarantuje uzyskania połączenia z Numerem Docelowym w przypadku gdy operator takiego numeru nie umożliwia nawiązania połączenia z numeru bez prezentacji (CLIR).
 7. Realizacja połączeń w ramach Usług TeleZen nie wymaga posiadania przez Użytkownika dodatkowego oprogramowania czy instalowania dodatkowych urządzeń.
 8. Rozszerzenie zakresu oferowanych usług nie powoduje konieczności zmiany Regulaminu. Rozszerzenie zakresu oferowanych usług określone zostanie w cenniku lub regulaminie promocji.
 9. Tele Promo Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

III c. Rejestracja Konta TeleZen


1. W celu założenia Konta TeleZen Użytkownik powinien dokonać rejestracji na stronie internetowej www.TeleZen.pl i zaakceptować niniejszy Regulamin.

2. W celu rejestracji należy podać następujące dane:

a) określić czy Konto jest zakładane dla osoby fizycznej (konsumenta) czy dla firmy tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

b) adres poczty elektronicznej (e-mail);

c) hasło dostępowe, które musi składać się z minimum 6 znaków.

d) imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika

e) numer telefonu, dla którego ma zostać utworzone Subkonto TeleZen, podany w formacie XXXYYYZZZ ( 9 znaków bez odstępów i myślników) np. 695700800.

 1. W ciągu kilku minut od rejestracji na podany adres e-mail zostanie przesłany komunikat z linkiem aktywacyjnym.
 2. Następnie w celu potwierdzenia rejestracji oraz udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, należy kliknąć na otrzymany w mailu link aktywacyjny.
 3. Aktywacja pierwszego Subkonta TeleZen następuje automatycznie dla numeru wskazanego przez Użytkownika w procesie rejestracji.

III d. Korzystanie z Usług TeleZen

1. W celu uzyskania połączenia Użytkownik powinien z tej samej linii telefonicznej, dla której zostało założone Subkonto TeleZen wybrać:

W przypadku połączeń zagranicznych: Numer Dostępowy, a następnie - znak "pauzy” orazprefiks kraju, numer kierunkowy miasta, numer docelowy i zakończyć wciskając klawisz " # " i przycisk połączenia.

W przypadku połączeń krajowych: Numer Dostępowy, a następnie - znak "pauzy” oraz numer kierunkowy miasta i numer docelowy (lub numer komórkowy) i zakończyć wciskając klawisz " # " i przycisk połączenia.

2. Po połączeniu się z Numerem Dostępowym z linii telefonicznej, dla której istnieje Subkonto TeleZen, Użytkownik może uzyskać informacje o Stanie Subkonta. W celu uzyskania informacji należy nacisnąć gwiazdkę („*”) a następnie klawisz „1”.

3. W przypadku pomyłki przy wpisywaniu docelowego numeru telefonu należy nacisnąć gwiazdkę ("*") i ponownie wybrać docelowy numer telefonu.

4. Jeżeli wybierany numer docelowy będzie zajęty, pojawi się odpowiedni komunikat bądź sygnał zajętości.

5. Panel Konta TeleZen umożliwia Użytkownikowi:

a) monitorowanie Stanu Subkonta TeleZen;

b) doładowanie Subkonta TeleZen;

c) dostęp do szczegółowego wykazu wykonanych połączeń za pośrednictwem Subkonta TeleZen;

d) wprowadzanie numerów kontaktowych w celu ich szybkiego wybierania;

e) transfer środków pomiędzy Subkontami, w przypadku gdy Użytkownik posiada ich więcej niż jedno;

f) dodawanie kolejnych numerów telefonów do Subkonta TeleZen;

g) podgląd historii wpłat;

h) dostęp do faktur, jeśli zostały zamówione;

i) edycję danych wprowadzonych przy rejestracji;

j) dostęp do formularza kontaktowego.

 1. Dostęp do Panelu Konta TeleZen jest możliwy po zalogowaniu się Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.TeleZen.pl
 2. Informacje o Stanie Subkont TeleZen i dacie ostatniego połączenia wysyłane będą na podany przez Użytkownika adres e-mail w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego miesiąca.

III e. Doładowanie Subkonta TeleZen


1. Doładowanie Subkonta TeleZen może nastąpić za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl – za pośrednictwem Panelu Konta TeleZen Użytkownik zostaje przekierowany do Systemu Platnosci.pl i dokonuje płatności na zasadach określonym regulaminem Systemu Platnosci.pl.

2. W przypadku wprowadzenia możliwości dokonywania Doładowań Subkonta TeleZen w inny sposób, niż wskazany w ust. 1 powyżej, dostępny dla wszystkich Użytkowników, Tele Promo Sp. z o.o. powiadomi o takiej możliwości za pośrednictwem strony internetowej www.TeleZen.pl.


III. f Czas trwania rozmów i opłaty


1. Czas trwania rozmów dla Usługi TeleZen mierzony jest od momentu uzyskania połączenia z docelowym numerem do chwili rozłączenia.

 1. Nie jest konieczne wykorzystanie całego Stanu Subkonta TeleZen w trakcie jednej rozmowy. Informację o Stanie Subkonta TeleZen można uzyskać za pośrednictwem Panelu Konta TeleZen.
 2. Poprzez Doładowanie Subkonta TeleZen Użytkownik z góry uiszcza opłaty za Usługi TeleZen do wartości Doładowania.
 3. Opłata za przeprowadzone rozmowy jest pobierana z Subkonta TeleZen, w wysokości określonej w obowiązującym Cenniku. Po wyczerpaniu Stanu Subkonta TeleZen możliwość korzystania z Usług TeleZen zostaje zablokowana.
 4. Opłaty naliczane są począwszy od momentu połączenia z docelowym numerem telefonu. Za każdą rozpoczętą minutę połączenia naliczana jest stawka minutowa określona w Cenniku.
 5. Opłaty za korzystanie z Usług TeleZen są uzależnione od krajów i operatorów w tych krajach, do których realizowane są połączenia. W przypadku niektórych krajów opłaty mogą być zróżnicowane dla połączeń z różnymi operatorami numerów stacjonarnychi komórkowych.
 6. Połączenie z Numerem Dostępowym: 222 287 500 jest taryfikowane przez operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Użytkownik według stawek tego operatora; z numerem 800 700 810 jest taryfikowane z Subkonta TeleZen według stawki z cennika dostępnego na www.TeleZen.pl
 7. Tele Promo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w Cenniku, o czym powiadomi Użytkowników drogą mailową, a także za pośrednictwem prasy ogólnopolskiej lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.TeleZen.pl z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany wysokości opłat Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i odzyskania środków wpłaconych przez Użytkownika w celu Doładowania Subkonta a niewykorzystanych. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika powinno być złożone Tele Promo Sp. z o.o. na piśmie w terminie do dnia wejścia w życie zmian, na adres Tele Promo Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa. W przypadku żądania zwrotu niewykorzystanych środków, Użytkownik powinien wskazać dane niezbędne do dokonania zwrotu tych środków, w szczególności podać numer rachunku bankowego Użytkownika.

III g. Zasady wystawiania faktur drogą elektroniczną


1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661 ze zm.).

2. W celu otrzymania faktury za Doładowanie Użytkownik powinien wypełnić na stronie internetowej www.TeleZen.pl odpowiedni formularz z danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury.

3. Dostarczanie faktur drogą elektroniczną nastąpi po uprzedniej akceptacji przez Użytkownika oświadczenia dostępnego na stronie www.TeleZen.pl o treści: „Wyrażam zgodę na wystawianie i otrzymywanie od Tele Promo Sp. z o.o. w Warszawie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1661 ze zm).

4. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

5. Użytkownik może zgłosić Tele Promo Sp. z o.o. wolę otrzymania faktury w formie papierowej przesyłając wiadomość na adres bok@TeleZen.pl z danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Tele Promo Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług TeleZen, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie było skutkiem zawinionego działania lub zaniechania Tele Promo Sp. z o.o., a nastąpiło wskutek siły wyższej lub winy Użytkownika, w szczególności nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług TeleZen, Tele Promo Sp. z o.o. ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody przy uwzględnieniu zasad określonych poniżej. Wobec Użytkowników niebędących konsumentami Tele Promo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

3. Użytkownikowi korzystającemu z Usług TeleZen zgodnie z Regulaminem za każde 24 godziny przerwy w świadczeniu Usług TeleZen przysługuje odszkodowanie w formie kary umownej w wysokości 1/30 średniej miesięcznej wartości wykorzystanych Usług TeleZen dla Subkonta TeleZen, którego dotyczy reklamacja, w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła przerwa. W przypadku Użytkowników, których Subkonto TeleZen istnieje krócej, niż trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym nastąpiła przerwa, wysokość kary umownej za każde 24 godziny przerwy w świadczeniu Usług TeleZen oblicza się poprzez podzielenie wartości wykorzystanych Usług TeleZen dla Subkonta TeleZen, którego dotyczy reklamacja, w całym okresie istnienia Subkonta TeleZen przez liczbę dni istnienia Subkonta TeleZen.

4. Maksymalna wysokość kary umownej w odniesieniu do Użytkowników niebędących konsumentami w przypadku Użytkownika korzystającego z Subkonta TeleZen nie może przekroczyć średniej miesięcznej wartości wykorzystanych Usług TeleZen dla Subkonta TeleZen, którego dotyczy reklamacja, w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła przerwa. W przypadku Użytkowników, których Subonto TeleZen istnieje krócej niż trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym nastąpiła przerwa, wysokość kary umownej nie może przekroczyć średniej miesięcznej wartości wykorzystanych Usług TeleZen dla Subkonta TeleZen, którego dotyczy reklamacja, w całym okresie istnienia Subkonta TeleZen.

5. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 21 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6. Tele Promo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia z Numerem Dostępowym lub złą jakość tego połączenia spowodowaną awariami operatora telefonicznego, z którego sieci korzysta Użytkownik w celu uzyskania połączenia z Numerem Dostępowym, chyba, że czynniki powodujące brak możliwości tego połączenia lub złą jakość tego połączenia powstaną w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Tele Promo Sp. z o.o.

7. Tele Promo Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do Usług TeleZen przez osoby nieupoważnione, w szczególności w przypadku przechwycenia danych dostępowych do Konta TeleZen, chyba, że dostęp do Usług TeleZen przez osoby nieupoważnione nastąpił wskutek zawinionego działania lub zaniechania Tele Promo Sp. z o.o.

8. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy infrastruktury sieci teleinformatycznej Tele Promo Sp. z o.o.,

b) niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy urządzeń aktywnych podłączonych do sieci teleinformatycznej Tele Promo Sp. z o.o.,

c) korzystania z Usług TeleZen zgodnie z obowiązującym prawem,

d) niekorzystania z Usług TeleZen z wykorzystaniem telefonu kradzionego lub nieposiadającego wymaganej homologacji lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami wydanego przez uprawniony organ,

e) niepodejmowania jakichkolwiek działań z użyciem Konta TeleZen służących skorzystaniu z Usług TeleZen mimo braku w chwili inicjowania połączenia wystarczającej ilości środków na Subkoncie TeleZen,

f) niewysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) ani niewysyłania w sposób masowy treści marketingowych;

g) nieużywania Konta TeleZen w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. „call center”), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego;

h) utrzymywania w poufności danych umożliwiających dostęp do Panelu Konta TeleZen oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w ich posiadanie.

9. Jeden numer telefonu może być przypisany do Subkonta w nie więcej niż dwóch Kontach TeleZen.

10. Udostępnienie przez Użytkownika danych dostępowych do Panelu Konta TeleZen osobom trzecim skutkuje poniesieniem przez Użytkownika pełnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania związane z Usługami TeleZen dokonane przez osobę trzecią. W przypadku wejścia przez osobę trzecią w posiadanie danych dostępowych do Konta TeleZen w inny sposób niż wskutek udostępnienia przez Użytkownika, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania podjęte przez osobę trzecią do momentu otrzymania przez Tele Promo Sp. z o.o. pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia żądania zablokowania Usług TeleZen w związku z wejściem w posiadanie danych dostępowych przez osobę nieupoważnioną.


V. ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ


1. Zakres obsługi serwisowej obejmuje:

a) udzielanie Użytkownikom informacji dotyczących Usług TeleZen, Regulaminu oraz Cennika a także promocji i innych ofert;

b) możliwość uzyskania porad i wyjaśnień, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z Usługami TeleZen;

c) przyjmowanie wniosków o wgląd lub poprawienie danych osobowych Użytkowników;

d) przyjmowanie reklamacji.

2. Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta pod numerem 222 287 400 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 17.00.

3. Wystąpienie awarii oraz problemów z połączeniem Użytkownik powinien zgłaszać w Telefonicznym Biurze Obsługi Klienta lub na adres e-mail: bok@TeleZen.pl

4. Jeśli wykonanie usług serwisowych wiążę sie z kosztami, każdorazowo są one określone w Cenniku.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania Usług TeleZen oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług TeleZen.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika;

b) numer telefonu przypisany do Subkonta TeleZen, którego dotyczy reklamacja;

c) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich wypłaty;

f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności oraz numer Subkonta TeleZen (jeżeli Użytkownik wnosi o zaliczenie odszkodowania lub innej należności na poczet przyszłych płatności w formie Doładowania Subkonta TeleZen) – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich wypłaty;

g) podpis reklamującego Użytkownika (w przypadku reklamacji pisemnej).

 1. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Tele Promo Sp. z o.o. jest obowiązana w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Tele Promo Sp. z o.o. rozpatrującej reklamację.
 2. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 pkt. a-d, f lub g, Tele Promo Sp. z o.o., o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Użytkownika składającego reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona:

a) telefonicznie, za pomocą kontaktu z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta, pod numerem 222 287 400

b) pisemnie na adres Tele Promo Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja";

c) drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości, poprzez adres e-mail bok@TeleZen.pl

d) faksem na numer: 222 128 615

 1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa TeleZen została nienależycie wykonana lub od dnia nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług TeleZen.
 2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Tele Promo Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi Użytkownika reklamującego.
 3. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w pkt. 2 lit. e), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, Tele Promo Sp. z o.o. traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 4. Tele Promo Sp. z o.o. zobowiązuje się do starannego i niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została uwzględniona.
 5. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

a) nazwę jednostki Tele Promo Sp. z o.o. rozpatrującej reklamację;

b) powołanie podstawy prawnej;

c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;

e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument – prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub stałych polubownych sądach konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tj. postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego;

f) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Tele Promo Sp. z o.o., z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona Użytkownikowi reklamującemu przesyłką poleconą.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Tele Promo Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Usług TeleZen Tele Promo Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem, a za zgodą Użytkowników w celu przesyłania informacji handlowych przez Tele Promo Sp. z o.o. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie i bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2012 i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.

2. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.TeleZen.pl na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie.

3. Do Usług TeleZen, których świadczenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu lub nowego regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu – do czasu wykorzystania środków na Subkontach TeleZen lub do momentu kolejnego Doładowania któregokolwiek z Subkont TeleZen.
Zaproszenie
Adresy e-mail:


Treść zaproszenia:


Zapytaj nas
Wpisz treść pytania:


Odpowiedź wyślemy na Twój adres e-mail widoczny w zakładce ustawienia.

Zapytaj nas
Twoje pytanie zostało przesłane do Biura Obsługi Klienta.
Odpowiemy na nie jak najszybciej!

Zaproszenia zostaną niedługo wysłane
Na poniższe adresy udało się przygotować zaproszenia:


Zostaną one wysłane w ciągu najbliższej godziny.
Pamiętaj, że co godzinę wysłane zostanie tylko pierwszych 20 zaproszeń.